วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551


MR. เกริกชัย ธรรมลักษขณา


1ชื่อหน่วยงานสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน เรือนจำกลางราชบุรี ตั้งอยู่ที่ 94 หมู่ 6 ถนนนำพุ-หนองนางแพรว ตำบล น้ำพุ อำเภอ เมืองจังหวัดราชบุรี 70000
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา การนำพระราชบัญญัติเศรฐกิจแบบพอเพียงมาใช้
วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. 2550 กรมราชทัณฑ์จะเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซี่ยน ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขัง

3อำนาจหน้าที่ในหน่วยงาน

หน่วยงานเรือนจำกลางราชบุรีมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลัก ทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ขององค์การสหประชาชาติ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ ของกร ม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

4จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรในหน่วยงานเรือนจำกลางราชบุรีประกอบไปด้วย
1นาย ศิโรจน์ แสงหิรัญ ผบก.เรือนจำกลางราชบุรี
2นาย
3นาย
4นาย
5นาย

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล๊อก

วันนี้วันที่13ตุลาคมด้มาเรียนรู้เรื่องการทำเว็บบล็อกก็สนุกดี ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติม แต่ถ้านั่งตากแอร์นานๆก็ง่วงนอนเหมือนกัน.